Algemene Voorwaarden van Intend BV

(versie juni 2010)

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst en andere rechtsbetrekking waarbij Intend B.V. (hierna te noemen:  “Opdrachtnemer”)  aan een cliënt (hierna te noemen: “Opdrachtgever”) diensten, van welke aard ook, aanbiedt of levert, alsmede op alle aanvullende aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover die uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Alle opdrachten, hetzij aan Opdrachtnemer, hetzij aan haar individuele bestuurders of werknemers, worden uitsluitend geacht te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer, steeds onder toepassing van deze voorwaarden. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

3. Bij het inschakelen van derden zal Opdrachtnemer steeds de in redelijkheid te verlangen zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of tekortkomingen van derden. Opdrachtnemer gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.

4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens indien en voor zover die aanspraken direct voortkomen uit opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. 

5. Opdrachtnemer is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Opdrachtnemer staat niet in voor en is niet gehouden tot het bereiken van het beoogde resultaat.

6. De Opdrachtgever is aan opdrachtnemer honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief en aanvullende prijsafspraken in het kader van de overeengekomen opdracht.7. 

7. Indien na het afsluiten van de overeenkomst om onvoorziene reden blijkt dat het aantal werkelijk bestede uren de begroting dreigt te overschrijden zal de Opdrachtnemer daarover in contact treden met de Opdrachtgever. 

8. De in rekening te brengen tarieven worden behoudens inhoudelijke tariefsaanpassingen telkens met ingang van 1 januari aangepast.

9. Naast het honorarium is de Opdrachtgever kosten verschuldigd die Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever maakt, zoals reis- en reprokosten, koeriersdiensten en dergelijke.

10. Voor spoedopdrachten waarbij de directe inzet van Opdrachtnemer wenselijk is wordt een spoedtarief van 135% gehanteerd. 

11. Alle door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

12. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan Opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de factuur. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever bovendien gehouden tot vergoeding aan Opdrachtnemer van de wettelijke handelsrente en de (buiten)gerechtelijke incassokosten.

13.1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.3. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in het kader van de betreffende opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een halfjaar hebben geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium over de laatste zes maanden.

13.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is.

13.5. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder onder andere begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade direct te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

13.8. Het in dit artikel bepaalde geldt eveneens, indien Opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen recht.

14.Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden.

15.Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.

16.De voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. De in de Nederlandse taal opgestelde voorwaarden hebben gelding boven de in de Engelse taal opgestelde voorwaarden.

17.De verhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt ten volle beheerst door het Nederlandse recht. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

18. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd. De rechter te ’s-Gravenhage is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze rechtsverhouding en de door Opdrachtnemer verrichte of aan Opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden.

 

 

 

 

 

Tel: 06 - 224 96 114

Email: info@intend-eu.com

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak!